top of page

Wie was Mohammed ?
Don't judge Muslims that you know by Islam and
don't judge Islam by Muslims that you know

Vooropgesteld dat het hier niet onze intentie is om mensen te kwetsen, verre van dat! Wij zijn onze Vader dankbaar dat wij door Hem als Zijn kinderen opgenomen zijn, dit enkel en alleen door Zijn immense genade. Dit hebben wij niet aan onszelf te danken (verre van dat zelfs), maar puur en alleen door de offergave van Jezus Christus en de daardoor ontstane mogelijkheid rechtvaardig voor Gods aangezicht te kunnen/mogen komen.

Het is niet aan ons om mensen te overtuigen van ons 'gelijk'. Wat wij wel kunnen en mogen doen is voor zover dat ons mogelijk is, mensen te wijzen op misvattingen en gevaren in ondermeer de Islam en hoe deze tot stand gekomen zijn.

Wie was Mohammed?
Mohammed was een persoon die in veel opzichten een absolute tegenpool was van Jezus Christus en wat Jezus ons hier op aarde leerde. Toch wordt juist Mohammed door moslims beschouwd wordt als de laatste profeet, en het zogenoemde afsluitende 'zegel der profeten'. Daarbij voorbijgaand aan het ontbreken van enige fundering en legitimiteit van deze claim in zowel de Tenach als de Bijbel.

Naast het volledig ontbreken van enige referentie, uit de Tenach en het Evangelie van (de als Jood geboren) Jezus Christus, is er in de duizenden bewogen jaren van de Joodse geschiedenis (immers de mensen van het Boek) ook maar de geringste aanwijzing dat ons ook maar enige indicatie kan geven dat Mohammeds claim als profeet ondersteund. De aanwijzingen die wij van God hebben gekregen, wijzen ons juist zonder enige twijfel op het tegendeel.

Naast deze aanwijzingen zijn er ook persoonlijke kenmerken en verhalen omtrent Mohammed en zijn leven die zowel Moslim, als Jood als Christen zeker tot nadenken mogen stemmen.

Tot nadenken opdat zij zullen herkennen de boodschap die Mohammed daadwerkelijk heeft uitgedragen en dat deze haaks staat op Gods boodschap van de Bijbelboeken Genesis tot en met Maleachi en van Mattheüs tot en met Openbaring.

Omdat Mohammed de enige profeet is die de Islam rijk is en hij ook nog eens beduidend later op aarde leefde dan Jezus en alle voorgaande Joodse profeten en koningen uit respectievelijk het Evangelie en de Tenach, kunnen we aannemen dat van de later opgetekende Qur'an heel wat "geleend" is uit de voorgaande Joodse geschriften.
Deze aanname wordt hierin ondersteund door de wetenschap want ook carbondatering (C14-datering) heeft aangetoond dat belangrijke fragmenten uit de Qu'ran ouder zijn dan de veronderstelde 'openbaringen' gedaan aan Mohammed: http://www.ibtimes.com/muhammad-quran-story-fake-worlds-oldest-muslim-holy-book-predates-official-founding-2077807

Wat wij weten van Jezus staat opgetekend in het Evangelie / Nieuwe Testament, de profetieën over Zijn komst, geboorte en doel zijn gedaan in zowel de Tenach / het Oude Testament als in andere Joodse manuscripten en door een veelvoud van niet-christelijke bronnen uit Zijn tijd (zie elders op deze website). Al deze geschriften zijn voor een ieder vrij toegankelijk. Zowel via de zeer oude geschriften / manuscripten als via de huidige uitgaven van het Evangelie. Zijn boodschap is in praktisch elke taal te lezen, en zo is het voor iedereen mogelijk om met eigen ogen Zijn boodschap van (naasten)liefde, begrip en genade te lezen.

Bij Mohammed is het net even wat anders. Men gelooft dat het Arabisch van Allah komt en dat deze taal niet goed genoeg in een andere taal kan worden omgezet. Vertalingen van de Koran worden dan ook gezien als minderwaardig en onbetrouwbaar.

Wat is er bekend van Mohammed?
Maar wat is er buiten de Qu’ran dan wel bekend van Mohammed? Van Mohammed zijn tijdens en na zijn dood Islamitische verhalen c.q. overleveringen vastgelegd die ons een beeld geven van het doen en laten van Mohammed, hoe hij er uit zag, hoe hij zich gedroeg en wat voor uitspraken hij deed.

Dit verzamelwerk vormt voor moslims een aanvulling op de Qur'an. Op basis van dit verzamelwerk, de Ahadith (meervoud van Hadith = ‘dat wat er verteld wordt’), zullen wij proberen een profielschets weer te geven van een man, met een boodschap die volledig tegengesteld is aan de boodschap en werken van Jezus Christus.

Uiterlijke kenmerken Mohammed
Vooropgesteld dat het uiterlijk in geen enkel opzicht een maatstaf is voor het innerlijke en voor de boodschap die iemand in zijn of haar leven uitdraagt, kan het ons wel een inzicht geven in de persoon en hoe hij of zij zichzelf wenst te presenteren in zijn of haar leven.
Dat vooropgesteld blijkt uit de Ahadith dat Mohammed een man met gemiddelde lengte was met grote handen en een fors tot dik postuur. Hij had, in verhouding tot zijn plaatsgenoten, een lichtere huidskleur, een ietwat lange neus en volle baard. Deze baard bedekte zijn hals volledig en de grijze haren onder zijn lippen verfde hij bij tijden bloedrood. Tussen zijn schouderbladen had Mohammed een donkere, zwaar behaarde wrat zo groot als een duivenei. Deze laatste vermelding is van belang omdat Mohammed claimde dat het nu juist deze wrat was die hem legitimeerde tot de laatste profeet die hier op aarde zou leven.

Mohammed sprak met een langzame hoge stem en in de directe omgang was hij merendeels rustig, verzoenend en vriendelijk van aard. Hij kleedde zich rijk, was getooid met veel tierelantijn en droeg een grote ring met als inscriptie, de zichzelf toebedachte titel: ‘Mohammed boodschapper van Allah’

Opmerkelijke uitspraken van Mohammed
Wat hier volgt zijn enkele ronduit merkwaardige uitspraken van Mohammed, zoals deze zijn opgetekend in de Ahadith. Zijn uitspraken lijken zonder enige schroom te zijn gedaan en we komen uitspraken tegen als:

'ik ben de profeet die lacht wanneer hij zijn vijanden doodt'.

Een andere, meer dan kenmerkende, uitspraak is:

'ik houd boven alles van vrouwen en reukwerk, alhoewel mijn oogappel het gebed is.’

Zet enkel deze twee uitspraken alleen al tegenover de boodschap van Jezus en dan geeft dit ons een duidelijk idee om aan te kunnen nemen dat niet het hemelse, maar juist het aardse verlangen (macht en seks) het denken van Mohammed domineerde.

Zo ook zijn voorstelling van de hemel. In zijn beleving was de hemel niet voornamelijk de heerlijke plek waar God zetelt op zijn troon en waar wij, door Zijn genade tot in eeuwigheid mogen zijn. 

Nee, in Mohammeds beleving was het een plek waar mensen, mits goede moslims, zich te buiten konden gaan aan zoals hij het omschreef: "wijn, maagden en jonge knapen". Dit is meer dan overduidelijk de invulling van een mens, met aardse verlangens en aardse doelen, van de hemel. Volkomen voorbijgaand aan het hogere doel dat God voor ons gesteld heeft, d.w.z. het erkennen van eigen zonden, het accepteren van Zijn genade als geschenk en om door het loslaten van aardse verlangens de weg naar behoudenis te kunnen krijgen.

Persoonlijke gedachte over Mohammed:
Mohammed doet op mij persoonlijk overkomen als een man die van origine een goedaardig, bescheiden en godvrezend man was, die oprecht naar verlichting en het doel in zijn leven zocht.


Echter naarmate hij meer en meer in de ban raakte van de "engel Gabriël" (lees: Lucifer in zijn gedaante als engel des lichts - getuige de kwaadaardigheid in zjin karakter), raakte hij meer en meer vervoerd en, naarmate de jaren vorderden, begon het zijn karakter te overheersen.
Ook zijn frustratie dat mensen (uitgerekend met name de 'mensen van het boek' Joden en Christenen) zijn boodschap niet aannamen zal wellicht aan deze kwaadaardigheid hebben bijgedragen. Toen de politieke en militaire macht van Mohammed dan eindelijk toenam gaf hem dat misschien zelfs het idee van 'goddelijk gelijk krijgen' en kreeg deze kwaadaardigheid hierdoor wellicht zelfs een gevoel van ongestraftheid, met als gevolg toenemende (persoonlijke) zelfverrijking, toeëigening van mens, vee en materieel, wraakzucht naar opponenten, haat en geweldadigheid.

Maar zoals met ELK mens: ook hij zal zich op de Laatste Dag voor zijn daden moeten verantwoorden voor de enige God, Schepper van het heelal, God van Abraham, Izaäk en Israël met aan de rechterhand van God: Jezus Christus.

Mohammed stelde dat de hemel een plek is die door eigen werken bereikt kan worden middels ultieme onderwerping. Dus niet door een besef en erkenning van onze zonden en vergeving van deze zonden door het geschenk van de genade die onze Vader ons schenkt, door het ultieme offer van Jezus, die onze zonden voor zich opnam. Jezus, het ware lam die geofferd werd teneinde rechtvaardiging voor ons te vinden in de ogen van God.

De soldaat Mohammed
De door hem gestichte islam was en is nog steeds geen religie van naastenliefde, verootmoediging, zachtmoedig- en nederigheid. Eerst en vooral is het een religie van geweldadige onderwerping.

Op één van zijn talloze veldtochten tegen Mekka werd zijn lip door een steen gescheurd, zijn wang door een pijl doorboord en hij hield er twee gebroken tanden aan over. Hij liet karavanen overvallen, en niet alleen om strategische redenen, maar ook voor materieel gewin en om zijn tegenstanders te dwingen zich over te geven of te sterven aan honger.
 
Toen Mohammed meer en meer invloed kreeg werden tegenstanders zonder pardon vermoord. Een van de bekendere voorbeelden was een oude Joodse man uit Medina, die weigerde zich te bekeren tot de Islam en in plaats daarvan zich openlijk afkeerde tegen deze nieuwe stroming. Mohammeds reactie was de opdracht om deze man in de naam van Mohammed te vermoorden.

Ook van één van de Joodse stammen in Medina, die in 627 n. Chr. de kant van Mekka hadden gekozen, werden als wraak alle mannen afgeslacht. Zevenhonderd van hen werden er op de rand van hun graf onthoofd en in de kuil gestort. Op het eind van zijn leven was Mohammed grootgrondbezitter, een vorst met een purperen tent en een spreekgestoelte als troon.

Mohammed in Medina

Afgebeeld (rechts) Mohammed die Isa (Jezus), Abraham en Mozes in gebed zou 'leiden. Eigenlijk onnodig te zeggen: ultieme menselijke hoogmoed

Uitbeelding van één van de talloze veldslagen van Mohammed (zie rechtsboven een 'openbaring' aan de krijgsheer Mohammed)

Onthoofding van 700 Joodse mannen in Medina

Enkele wijzigingen doorgevoerd door Mohammed
In zowel de Qur'an als de Ahadith lezen we dat hij een streng hiërarchisch gezag installeerde met zichzelf als onbetwist en absoluut gezag. Rechtsgelijkheid tussen man en vrouw bestond niet, lijfstraffen als geseling en amputaties waren algemeen goed. Wederom in niets gelijkend op de werken en leringen van Jezus Christus, sterker nog: in elk opzicht tegenovergesteld.

Wel voerde Mohammed naderhand een aantal 'verlichtingen' door. Zoals het verbod op het levend begraven van meisjesbaby's, op het uithuwelijken van jonge meisjes (zichzelf daarbij uitgezonderd), op prostitutie van slavinnen en tot slot de beperking van het aantal echtgenotes tot vier (wederom Mohammed uitgezonderd; hij nam er twaalf). Niettemin zijn delen van deze praktijken opgenomen in de Qu'ran.

Deze 'verlichtingen' zijn stuk voor stuk maatregelen die tegenwoordig onmenselijk doen aanzien maar worden wederom veelal gepraktiseerd in de Islamitische wereld en dan met name gericht op Christenen, Joden en anders-gelovigen. Vergelijken wij deze praktijken met de boodschap van Jezus gaan ze wederom compleet in tegen wat God voor ons bedoeld heeft.

Het zijn praktijken en maatregelen voortkomend uit een gedachtegoed die extreem afwijkt van wat ons in de Bijbel gegeven is.

Conclusie
Samengevat zijn wij de mening toegedaan dat waar volgens de Bijbel, het streven naar genot, macht en rijkdom als zodanig ons naar het verderf voert, deze visie bij de Islam geheel en al ontbreekt.

De Islamitische benadering van het leven is er één van absolute ordening, een ontbreken van zondebesef, van het doen naar eigen werken en niet van de genade (voortkomende uit de liefde en zorgzaamheid van God zoals dit in het Judaïsme en het Christendom wordt aangehangen).

De Islam is in vele aspecten meer dan gruwelijk, maar deelt, zoals gezegd, het christelijk zondebesef in geen opzicht. Geweld en verdrukking op anderen zal geschaard worden als een rechtdoen aan / voor Allah's naam en de bijkomstige 'beloning  in het nakomende leven'.

Kijkend naar wat in Colossenzen 2 vers 18 staat, hier kort enkele kenmerken van een dwaalleraar
/ valse profeet:

  • Hij / zij schept behagen in engelenverering (mogelijk acht hij zichzelf te nietig zodat de
    bekrachtiging van een engel nodig is ter ondersteuning)

  • Hij / zij beroept zich op visionaire ervaringen

  • Hij / zij heeft een hoogmoedige, vleselijke gezindheid

  • Hij / zij houdt niet vast aan het Hoofd (hij denkt dat er nog iets aan het leven van
    een gelovige moet worden toegevoegd: leer, gedragscode, engel)


Na een veelvoud aan bestudering van Qu'ran en Ahadith zijn wij in onze volle overtuiging de mening toegedaan dat Mohammed een menselijke godsdienst stichtte, met aardse verlangens, visies, persoonlijk ongeduld, onbegrip, gevoel van afwijzing en (nogmaals) een aardse zucht naar macht. Dat doet ons concluderen dat Mohammed een man van de wereld was, met een aardse visie, een neiging tot geweld en tot dat van overheersing. Niets meer en niets minder.

Het bekritiseren van de Islam kan een mens ook nu (of juist in deze tijd!) zijn of haar leven kosten.

De vraag nu dan is: Hoe kan de boodschap van Mohammed ook maar vergeleken worden met de
boodschap van vergeving, zelfopoffering, genade en naastenliefde zoals de God van de Bijbel ons dat leert?

bottom of page