top of page


JesusSaves.nl / Yeshua-Saves.nl is een initiatief dat vanuit een Bijbels perspectief omgaat met (hedendaagse) geloofskwesties en actualiteiten op het gebied van onder meer Christendom, Judaïsme, Israël, wetenschap en Islam met onder meer het oog op hun relevantie in de Bijbelse profetieën en het persoonlijk geloofsleven.

JesusSaves.nl / Yeshua-Saves.nl is in 2009 ontstaan als antwoord op de roeping om enerzijds een brug proberen te slaan tussen Christenen en Joden (hen te wijzen op hun grote gemeenschappelijke verbondenheid en naar wij geloven oorsprong uit en aanbidding van dezelfde God) en anderzijds een bron te zijn van eerlijke en evenwichtige berichtgeving over Israël en haar speciale taak in Gods heilsplan met deze wereld.

Over ons

 • Wij geloven in één God, de eeuwige Schepper en Onderhouder van hemel en aarde. Aan ons mensen heeft Hij zich in de Schrift geopenbaard als JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jacob (Israël).
   

 • Wij geloven dat de Bijbel, zowel het zogeheten Oude als Nieuwe Testament (de Tenach en het Evangelie), het geïnspireerde Woord van JHWH is door de Heilige Geest (de Ruach HaKodesh) aan ons mensen, onfeilbaar in de originele manuscripten en daarom de onfeilbare en gezaghebbende norm en inspiratiebron voor ons geloof en leven.
   

 • Wij geloven dat de mens geschapen is naar het beeld van JHWH, en toen de mens zondigde, zowel de lichamelijke als geestelijke dood opgelegd kreeg. Zo is de mens vervreemd van JHWH en is de mens uit zichzelf niet in staat door eigen werken uit deze zondige toestand te komen.
   

 • Wij geloven dat Jezus de Messias / Yeshua Ha'Mashiach de eniggeboren Zoon van JHWH is en als mens in de wereld is gekomen om onze zonde als het Lam van God te dragen.
   

 • Wij geloven dat Jezus van Nazareth een zondeloos en perfect leven leidde naar de volledige wil van Zijn hemelse Vader. Dat Jezus voor onze zonden gestorven is aan het kruis en zo het vonnis gedragen heeft wat geëist werd door de heilige rechtvaardigheid van JHWH tegen onze zonden. Dat het hiermee voor JHWH mogelijk is om rechtvaardig te blijven en tegelijkertijd de gelovigen in Jezus als Messias te rechtvaardigen.
   

 • Wij geloven dat Jezus de Messias, door de macht van JHWH, lichamelijk uit de dood is verrezen om voor eeuwig te leven en sindsdien gezeteld is aan de rechterhand van de Vader, waar Hij bemiddelt als Hoge Priester en pleitbezorger van allen die in Hem geloven.
   

 • Wij geloven dat op grond van het volbrachte werk van Jezus aan het kruis van Golgotha er volledige vergeving is van zonden en verlossing voor allen die zich tot Jezus als hun Messias richten.
   

 • Wij geloven in de Heilige Geest, die overtuigt van zonde tot bekering en de wedergeboorte bewerkt.
   

 • Wij geloven dat degenen die Jezus als Redder, Verlosser, Zaligmaker en als dé Messias aannemen, door geloof en vertrouwen en niet uit eigen verdienste, worden wedergeboren door de Heilige Geest en kinderen van JHWH worden en eeuwig leven zullen ontvangen.
   

 • Wij geloven dat de Heilige Geest alle waarlijk gelovigen opneemt in de enig ware gemeente, het Lichaam van Jezus de Messias, dat Hij eeuwig in hen woont, hen geestelijke gaven toekent, en hen machtigt voor de dienst en heilig leven.
   

 • Wij geloven dat de Doop door onderdompeling in water een getuigenis is van met Jezus gestorven en opgewekt te zijn tot een nieuw leven. Allen die hun zonden belijden en geloven in Jezus, als hun Verlosser en Heer, in gehoorzaamheid aan zijn bevel gedoopt horen te worden in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
   

 • Wij geloven dat het Heilig Avondmaal een uitbeelding is van ons deelhebben aan het lichaam en bloed van onze Heer Jezus en een verkondiging is van Zijn dood, totdat Hij terugkomt.
   

 • Wij geloven in de persoonlijke lichamelijke terugkeer van Jezus/Yeshua als Yeshua ben David / Yeshua zoon van David (Koning van Juda en Israël) om Zijn Gemeente en de oogappel van JHWH, het volk Israël, te redden en Zijn duizendjarig rijk te vestigen op aarde, vanuit de stad van JHWH, Jeruzalem.
   

 • Wij geloven in de lichamelijke opstanding van de verlosten bij de wederkomst van Jezus voor Zijn gemeente als de geesten en zielen van de gestorvenen worden herenigd met hun hernieuwde lichamen, nu onsterfelijk, en gelovigen die op dat moment leven veranderd zullen worden en Jezus in de lucht zullen ontmoeten om eeuwig met Hem te zijn.
   

 • Wij geloven dat het volk Israël voor eeuwig een verbond heeft met JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jacob. Wij geloven dat de Gemeente van Jezus, door Zijn offer, onderdeel is geworden van het volk van JHWH, deel uitmakend van dezelfde boom van het leven.

bottom of page