top of page

Waarom is het Christendom
het enige ware geloof ?

Deze vraag heeft veel te maken met een andere vraag, namelijk: wat is het verschil tussen het Christelijk geloof en andere geloven? Daarom ga ik op beide vragen tegelijk in. Een verhaaltje dat ik eens las, zal duidelijk maken waarom het christendom Gods ware woord is en zal tegelijkertijd het verschil met andere leringen en godsdiensten laten zien.

Een Chinees vertelde:

Confucius
Eens was ik in een diepe put gevallen. Ik deed geweldig mijn best om er uit te komen, maar het lukte niet. Eindelijk kwam Confucius (een Chinees filosoof uit de oudheid) voorbij en sprak: ‘Mijn zoon, als je mijn lessen gevolgd had, zou je daar niet wezen.’ ‘Dat weet ik wel,’ huilde ik, ‘maar dat helpt mij nu niet. Help mij, dan zal ik uw voorschriften nakomen.’ Maar Confucius vervolgde zijn weg. Mij liet hij in wanhoop achter.

Boeddha
Een ander keek over de rand van de put. Het was Boeddha.Hij kruiste de armen en zei: ‘Mijn zoon, als je alleen maar je armen kruist en je ogen sluit en in een toestand van volmaakte rust en onderwerping komt, dan zul je eens het Nirvana (het eeuwige niets) bereiken, evenals ik gedaan heb. Je moet je onverschillig betonen tegenover alle uiterlijke omstandigheden. Dan vind je de eeuwige rust.’ Ik riep: ‘Verlos mij, vader, en ik zal doen wat u mij beveelt.’ Maar Boeddha vervolgde kalm en onverstoorbaar zijn weg. Mij liet hij in de put!

Mohammed
Met driftige stappen naderde Mohammed de put, boog zich over de rand en keek in de put. ‘Man, wat zit je daar akelig... ben je bang? Niet bang wezen. Het is de wil van Allah dat je daarin gevallen bent... bedenk dat! Wie kan zich tegen zijn wil verzetten? Spreek de belijdenis uit: ‘Allah is groot en Mohammed is zijn profeet.’ Blijf die belijdenis murmelen, totdat je mond voor eeuwig gesloten wordt en ga dan onder. Je zult in het paradijs dubbel genieten.’ En Mohammed ging weg en hij redde mij niet uit mijn ellende!

Jezus Christus
Toen klonk een stem: ‘Mijn zoon!’ Toen ik naar boven keek, zag ik het gelaat van de Zoon des mensen vol liefde en tederheid. Geen verwijt kwam over zijn lippen. Hij daalde direct in de put af. Hij had zijn leven er voor over om mij te redden. Hij sloeg zijn armen om mij heen, tilde mij uit de put en zette mijn voeten op de vaste grond. Hij trok mij mijn vuile kleren uit en kleedde mij met zijn eigen kleed. Toen stilde Hij mijn honger en tenslotte sprak Hij: ‘Volg Mij, Ik zal je voortaan leiden!’ ‘Daarom’, zo besloot de Chinees, ‘werd ik een christen.’

Geluk niet bereikbaar door eigen inspanning
De les die we uit dit korte verhaal kunnen leren over het confucianisme, het boeddhisme en het mohammedanisme (of Islam) is ook van toepassing op elke andere niet-christelijke godsdienst. Die les is dat elke niet-christelijke leer van de mens een bepaalde inspanning vraagt om zichzelf te redden. Maar het is nog nooit iemand gelukt zichzelf op te werken tot een bepaald niveau om daar ‘het geluk’ te ervaren. Daarbij gaat het niet om voorspoed in dit leven. Als dat geluk zou heten, hebben heel wat goddeloze mensen het geluk.

Nee, met ‘het geluk’ wordt de zekerheid bedoelt van dat jouw leven nu al en tot in alle eeuwigheid geleefd mag worden in de gelukkige wetenschap dat je een kind van God bent. Tot dat niveau kan geen enkel mens zichzelf opwerken. Een mens kan zichzelf niet uit de put van de zonde verlossen. Wie dat probeert, zakt toch telkens weer terug.

Jezus Christus deed alles
Alleen in het christelijk geloof wordt niet anders van de mens gevraagd dan te geloven dat God alles al gedaan heeft in zijn Zoon Jezus Christus. De Heer Jezus heeft de plaats van de zondaar ingenomen. Hij is afgedaald in de diepte van een onpeilbaar lijden. Hij neemt vanuit die diepte ieder die gelooft, op zijn schouders mee uit de put en brengt hem aan het hart van God de Vader.

Het christelijk geloof uniek en exclusief
De Heer Jezus alleen heeft het uitgeroepen aan het eind van zijn lijden op het kruis: 'Het is volbracht'. Daarmee gaf Hij aan, dat alles wat de Vader Hem had opgedragen om te doen, door Hem ook volmaakt tot een goed einde was gebracht. Wat geen mens kon doen, deed Hij. Daarom kan alleen Jezus zeggen: 'Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij'
Johannes 14 vers 6

En die uitspraak maakt het christelijk geloof uniek en exclusief. Daar past niets anders bij. Niet door eigen werken, woorden of daden maar enkel en alleen door de Messias Jezus is het mogelijk om bij God de Vader te komen:
'Allen die Hem [dat is de Heer Jezus] hebben aangenomen, hun gaf Hij [dat is God] het recht kinderen van God te worden'
Johannes 1 vers 12

bottom of page