top of page

Qur'an biedt inspiratie om Joden uit te roeien
De omgang met "mensen van het boek"

Vooropgesteld dat het hier niet onze intentie is om mensen te kwetsen, verre van dat! Wij zijn onze Vader dankbaar dat wij door Hem als Zijn kinderen opgenomen zijn, dit enkel en alleen door Zijn immense genade. Dit hebben wij niet aan onszelf te danken (verre van dat zelfs!), maar puur en alleen door de offergave van Jezus Christus en de daardoor ontstane mogelijkheid rechtvaardig voor Gods aangezicht te kunnen/mogen komen.

Het is niet aan ons om mensen te overtuigen van ons 'gelijk'. Wat wij wel kunnen en mogen doen is voor zover dat ons mogelijk is, mensen te wijzen op misvattingen en gevaren in onder andere de leer Islam, en hoe deze tot stand gekomen zijn.

De vijandschap van vele moslims tegenover Israël heeft naast een persoonlijke afkeer eveneens ten diepste met de islam zelf te maken.

Zo spreekt de Qur'an, het heilige boek voor moslims, naast waarderende ook vele negatieve woorden over joden. Zo wordt het volk van Israël in de Qur'an zeven keer bij naam en toenaam vervloekt.
Zo worden de benamingen duivelsdienaren, apen, ezels en zwijnen voor joden en christenen gebruikt. Verder wordt gesteld dat Joden altijd liegen, niet te vertrouwen zijn en dat het beste zou zijn je verre van hen te houden en zeker geen vriendschappen met hen aan te gaan.

Soera 3:61
Zou men nu met u over hem (Jezus) redetwisten, nadat de kennis tot u gekomen is, zeg dan: "Kom, laat ons onze kinderen en uw kinderen en onze vrouwen en uw vrouwen en ons volk en uw volk roepen; laat ons daarna vurig bidden en de vloek van Allah roepen over degenen, die liegen."

Soera 9:30
En de Joden zeggen: "Ezra is de zoon van Allah" en de Christenen zeggen: "De Messias is de zoon van Allah." Dit is, hetgeen zij met hun mond zeggen. Zij spreken de woorden na van degenen die vóór hen ongelovig waren; Allah’s vloek zij over hen, hoe zijn zij afgekeerd!

Soera 5:51
O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.

Naast de teksten in de Qur'an nodigt ook de Ahadith moslims uit om geweld tegen joden en andere niet-gelovigen uit te oefenen en hen zelfs te doden. Zo is er een Hadith die specifiek zegt dat de Dag des Oordeels pas zal komen wanneer er een uitroeiïng van de joden plaats heeft gevonden. Hieronder de letterlijke tekst overgenomen:

Hadith 41:6985
De Profeet, (gebed en de vrede zijn op hem), heeft gezegd: "De tijd van oordeel zal voor de Moslims niet komen totdat hij de Joden zal bestrijden en zal doden; tot de Joden zich achter rotsen en bomen verbergen, die zullen schreeuwen: O Moslim! Er is een Jood die achter me is verborgen, kom en doodt hem! Maar de olijfboom boom zal niets zeggen, omdat het een boom van de jood is."

In acht nemend dat volgens de islam eerst alle Joden uitgeroeid dienen te worden voordat de tijd van oordeel aan kan breken is het ook niet verwonderlijk dat een Hamas, een Hizbollah, een Iraanse president (Ahmadinejad) en vele anderen Israël van de kaart willen vegen. Desnoods met leugen, bedrog en het valselijk voorwendselen van vrede voor land. Het onder ede liegen of terugkomen op eerdere beloften wordt in de Qur'an dan ook niet afgekeurd:

Soera 5:89

Allah zal u niet ter verantwoording roepen mochten het onbeduidende eedafleggingen zijn. Het gaat om de bedoeling van uw harten; hij vergeeft vermenigvuldiglijk, de meest lankmoedige.

Soera 3:28
Neem de ongelovigen niet als vriend of hulpverleners dan alleen gelovigen. Als iemand dat toch doet , nergens zal er hulp van allah nog wezen behalve uit voorzorg, dat gij u zelf moogt beschermen. Het einddoel is Allah.

Hadith
In de Hadith lezen we dat één van de dochters van Mohammed, Umm Kalthoum, verklaarde dat ze nog nooit gehoord had dat de "profeet" van Allah liegen door de vingers zag, behalve dan in de volgende drie gevallen:
► Als dit verzoening tussen mensen tot stand bracht.
► In oorlog.
► Onder echtlieden, om de vrede in het gezin te handhaven.

In oorlog is voor de één een ruimer begrip dan voor de ander. Het verklaart in ieder geval waarom bijvoorbeeld Yasser Arafat op zijn gemak kon liegen door verdragen te tekenen om deze vervolgens weer te schenden wanneer het hem zo uitkwam. Men kan bijvoorbeeld redeneren dat glashard liegen verzoening zou kunnen bewerken omdat er dan geen sprake van schulderkenning is. Wat niet (zeker) weet, wat niet deert.

Mohammed en zijn toenemende haat richting Joden
Het begon allemaal met de ijdele hoop van Mohammed dat de joodse stammen (en christenen) die in Arabië woonden zijn boodschap zouden omarmen. Zodoende leefde Mohammed in het begin vreedzaam met de joden, kort na zijn emigratie (hidjra) uit Mekka naar Medina in 622 na Christus. Maar toen hij zijn ideeën probeerde op te dringen, ontstonden er problemen omdat de joden zijn afwijkende visie niet deelden.

Zowel joden als christenen wezen de boodschap van Mohammed dan ook af omdat hij in verre mate de verhalen van de Bijbel door elkaar haalde, tegensprak en verdraaide. In zijn latere leven doet Mohammed door deze afwijzing dan ook zijn almaar toenemende scherpere en negatievere uitspraken over joden.

Zo beschuldigen de Qur'an en Ahadith de Joden ervan, de Hebreeuwse bijbel (Tenach) te hebben veranderd (hetzelfde geldt voor Christenen inzake het Nieuwe Testament). Met welk doel hoor ik u denken? Zodat de namen Allah en Mohammed er niet meer in voor zouden komen. Deze claim is heden ten dage meer en meer in opkomst. Enig bewijzen hiertoe zijn er in het geheel niet, integendeel zelfs.

Naast het feit dat de Tenach en het Evangelie het inderdaad ook zeker niet over de godsvorm Allah en/of Mohammed hebben, vergeet Mohammed (gemakshalve) dat voordat Mohammed zelf überhaupt op het wereldtoneel verscheen er nog niemand van hem of zijn interpretatie had gehoord, dat reeds 800 jaar voor Mohammed talloze bronteksten waren en nog steeds beschikbaar zijn die identiek zijn aan de Tenach en Evangelische teksten uit zijn tijd. Om zijn claim zodoende te ontkrachten zou je zeggen dat enige archeologische en/of geschiedkundige kennis reeds meer dan voldoende moet zijn.

Daarmee kunnen we prima concluderen dat het Mohammed iets te hoog in de bol was geslagen toen hij het volgende beweerde:
 
Soera 4:46
Er zijn onder de Joden, die woorden uit hun verband rukken. En zij zeggen: "Wij horen en gehoorzamen niet" en "luistert gij, zonder te horen" en "Raainaa", terwijl zij woorden verdraaien en het geloof zoeken te schenden. En indien zij gezegd hadden: "Wij horen en wij gehoorzamen" en "hoort toe" en ,,Kijk ons aan" het dit beter en oprechter voor hen zijn geweest. Maar Allah heeft hen wegens hun ongeloof vervloekt, zij geloven dus slechts weinig.

Als we dit afzetten tegen wat de Bijbel ons zegt, geeft dat ons aan dat we in géén enkel opzicht kunnen stellen dat het Joden- en Christendom dezelfde God delen als de god van de Islam. Immers een ieder die afbreuk doet aan het woord van God of hier wat aan toevoegt is in geen enkel opzicht een aanvulling op Zijn woord maar is, zoals te lezen staat in Galaten 1:8, vervloekt.

Sterker verwoordt: het is onze vaste overtuiging dat de aggressieve entiteit die schuilgaat achter de god van de Qur'an: Allah, één en dezelfde is als Lucifer, de ultieme misleider van de mensheid. De misleider die het ultieme offer van Jezus ontkent en hiervoor een verwarrend verhaal in de plaats stelt.

De Bijbel waarschuwt zowel Jood als Christen zich niet te laten leiden door dwalingen en valse leren. Iets dat op fundamentele punten zo afwijkt van het woord van de Bijbel dient, overéénkomstig de woorden van God zelf en zijn vele profeten behandelt te worden als niet zijnde het woord van God.

Onder moslims leeft enorme wrok over het bestaan van de staat Israël. Het is voor moslims niet te verkroppen dat Joden in dat kleine strookje land  in een democratische staat leven. Hoe kan Allah toelaten dat anderen over hen heersen in dat gebied?

Wat betekent dit voor de westerse wereld?
De mensen debatteren of de Islam een godsdienst van matiging en vrede is of dat het een ideologie voor een imperium is dat zijn aanhangers uitnodigt om ongelovigen te doden of onderwerpen. Aan de hand van de Qur'an en Ahadith is het veilig te stellen dat als je je geloof en vertrouwen hebt gesteld op God en op Zijn woord (de Bijbel) de islam een verderfelijke leer voortbrengt die volledig afwijkt van het plan dat God met ons voorheeft, namelijk redding door genade en liefde.

Geweld in de islam, of het nu in de vorm van terrorisme is, of het vervolgen van christenen en andere minderheden in de moslimwereld, of de doodstraf voor iemand die zich afkeert van de islam of de doodsbedreigingen aan het adres van Salman Rushdie voor het vermeend beledigen van Mohammed, zijn niet simpelweg een aantal geïsoleerde incidenten of afwijkingen van de ware en vredige islam. Zulk geweld gaat in werkelijkheid terug naar de wortels van de islam zoals gevonden wordt in de koran en de daden en leringen van Mohammed zelf.

Hadith 9:57
Dood hem die zijn (Islamitische) religie verandert.

Soerah 2:193
En blijf tegen ze vechten, totdat er geen opschudding (verleiding) of onderdrukking meer is en rechtvaardigheid en geloof in Allah zal zegevieren (en de religie wordt die van Allah Islam).

Soerah 9:123
O jullie die geloven, bevecht de ongelovigen in jullie naast omgeving en laten zij hardheid bij jullie aantreffen.

Er zijn 1,5 miljard Moslims vandaag de dag op deze wereld. Voor de meerderheid, is Islam geen wereldwijde vraag om gewapende strijd, maar een geloof dat hen in de loop van hun dagelijks leven leidt en hen op een weg van individuele redding leidt. Het is enorm spijtig dat ze voor deze leiding de verkeerde weg in zijn geslagen en hun redding niet zoeken bij de enige ware God. De God van Abraham, Izaäk en Jacob.

Wat niet kan worden betwist zijn dus de vele haatteksten in de Qur'an en Ahadith tegen joden en christenen. Deze passages in de heilige teksten van de Islam, nodigen moslims uit om (zoals Mohammed hen voordeed) joden en andere niet-gelovigen te onderdrukken en doden. Deze passages omvatten een Hadith die specifiek zegt dat de Dag van Oordeel slechts zal komen wanneer er een uitroeiïng van de Joden plaats vindt.

Dit lezende mag een ieder voor zichzelf bepalen of dit in overeenstemming is met de wil van God en zijn verbond met Abraham, Izaäk en Jacob die we zoals we in de Tenach en Evangelie kunnen lezen onveranderlijk en eeuwig is.

bottom of page