top of page

Messiaanse profetieën
Jezus de voorzegde Messias ?

Heeft Jezus de lange lijst van profetieën uit het Oude Testament vervuld ? Om hier een eenduidig en duidelijk antwoord op te geven, eerst het volgende om je enigszins een idee te geven hoe overweldigend de vervulling van deze profetieën door een persoon zou zijn.

In 1969 werd er door professor Dr. Peter Stoner berekend dat de kans dat één enkel persoon aan 48 Oudtestamentische profetieën zou voldoen, 1 in 10(p)157* (* = 157 keer het getal 0) zou zijn. Om dit in een juist perspectief te plaatsen: dat zou de kans zijn om in één keer precies de juiste elektron in de elektronenmassa van het complete universum te vinden. Het zoeken naar de spreekwoordelijke speld in een hooiberg zou er niets bij zijn.

Maar nu komt het verbijsterende. Jezus van Nazareth vervulde geen 48 Messiaanse profetieën, Hij vervulde er 365! 365 individuele profetieën die in de  duizenden jaren, voor Zijn komst, door de HEER, door profeten en koningen waren voorzegd, als zijnde de tekenen van de Zoon des Mensen, de Messias.

Nou is wiskunde persoonlijk zeker niet mijn sterkste kant en heb ik de hiervoor aangehaalde berekening talloze malen goed op mij in moeten laten werken, voordat ik er ook maar enig besef van kreeg. Maar om nu ook nog eens te proberen te beseffen wat de kansen zijn dat één enkel persoon 365 profetieën kan vervullen gaat mij, en mijn bescheiden petje, ver te boven.

In de duizenden jaren voorafgaand aan Zijn komst is de Messias zodoende vaak en met groot detail beschreven. Soms enigszins verborgen, metaforisch, of soms zelfs poëtisch, maar meestal erg duidelijk, en aan geen twijfel onderhevig, beschreven.

Wat hier volgt is een (misschien toch wat lange) lijst van enkele Messiaanse profetieën die zijn vervuld door Jezus van Nazareth:

De Messias zal worden geboren in Bethlehem
Micha 5:2; vervuld in Mattheüs. 2:1-7, Johannes 7:42, Lukas 2:47
 
De Messias zal worden geboren uit een maagd
Jesaja 7:14; vervuld in Mattheüs 1:18-2:1, Lukas 1:26-35
 
De Messias zal voortkomen uit het nageslacht van de vrouw (lijn van David biologisch via Maria/Miriam)
Genesis 3:15; vervuld in Galaten 4:4
 
Het Tijdstip van de geboorte van de Messias
Daniël 9:24-27; vervuld in Lukas 2:1-2
 
De Messias zal worden aanbeden door herders
Psalm 72:9, vervuld in Lukas 2:8-15
 
Bij zijn geboorte zullen vele kinderen vermoord worden
Jeremia 31-15; vervuld in Mattheüs 2:16-18
 
De Messias zal als kind moeten vluchten naar Egypte
Hosea 11:1; vervuld in Mattheüs 2:14-15
 
De Messias zal worden voortgegaan door een boodschapper
Jesaja 40:3, Maleachi 3:1; vervuld in Mattheüs 3:1-3, 11:10, Johannes 1:23, Lukas 1:17
 
Hij zal een afstammeling van Abraham zijn
Genesis 12:3; vervuld in Mattheüs 1:1-3
 
Hij zal een afstammeling van Isaak zijn
Genesis 17:19; vervuld in Lukas 3:34
 
Hij zal een afstammeling van Jacob zijn
Numeri 24:17; vervuld in Mattheüs 1:2
 
Hij zal een afstammeling van Juda zijn
Genesis 49:10; vervuld in Lukas 3:33
 
Hij zal een afstammeling van Isaï zijn
Genesis 11:10; vervuld in Romeinen 15:12
 
Hij zal een afstammeling van David zijn
Jeremia 23:5-6; vervuld in Mattheüs 1:1
 
De Messias zal een profeet zijn
Deuteronomium 18:15; vervuld in Handelingen 3:20-22
 
De Messias zal bekend worden gemaakt als dé Zoon van de HEER
Psalm 2:7; vervuld in Lukas 1:32, Mattheüs 3:17
 
De Messias zal doven, blinden en lammen genezen
Jesaja 29:18, Jesaja 35:5-6; vervuld in Lucas 7:22, Mattheüs 11:3-5
 
De Messias zal zachtmoedig en zachtaardig zijn
Jesaja 42:2-3, Jesaja 53:7; vervuld in Mattheüs 12:18-20, Mattheüs 11:29
 
De Messias is gezalfd en eeuwig
Psalm 45:6-7, Psalm 102:25-27; vervuld in Hebreeën 1:8-12
 
Er zal bediening onder de heidenen (niet-joden) zijn
Jesaja 42:1, Jesaja 49:1; vervuld in Mattheüs 12:18-21, Lucas 2:32
 
De Messias zal in voorbede voor de mensen gaan
Jesaja 53:12, Jesaja 59:16; vervuld in Romeinen 8:34, Hebreeën 7:25
 
De tempel zal in Zijn tijd worden gebruikt als markt in plaats van huis van de HEER
Jesaja 56:7, Jeremia 7:11; vervuld in Mattheüs 21:13
 
De Messias zal Jeruzalem binnengehaald worden, rijdend op een ezel
Zacharia 9:9; vervuld in Lukas 35-37, Mattheüs 21:6-11, Marcus 11:7, 9-11
 
De Messias zal worden gehaat zonder reden
Jesaja 49:7, Psalm 69:5; vervuld in Johannes 15:24-25
 
De Messias zal worden verworpen door Zijn eigen volk, de joden
Jesaja 52:3, Jesaja 8:14, Jesaja 28:16, Psalm 118:22; vervuld in Johannes 1:11,
Lucas 23:18, Handelingen 4:11, 1 Petrus 2:6-8
 
De Messias zal worden verraden door een vriend
Psalm 41:9, 55:12-14; vervuld in Mattheüs 10:4, 26:49-50, Johannes 13:21
 
De Messias zal worden verkocht voor 30 zilverstukken
Zacharia 11:12; vervuld in Mattheüs 26:15, 27:3
 
Het geld waarvoor Hij zou worden verkocht, zal worden gebruikt om een
pottenbakkersveld te kopen (bloedakker)

Zacharia 11:13; vervuld in Mattheüs 27:5-7
 
De Messias zal worden bespuugd en geslagen
Jesaja 50:6; vervuld in Mattheüs 26:67, Mattheüs 27:30
 
De Messias zal worden gegeseld
Jesaja 53:5; vervuld in Mattheüs 27:26
 
De Messias zal zwijgen tegenover Zijn aanklagers
Jesaja 53:7; vervuld in Mattheüs 27:12
 
De Messias zal een plaatsvervangend offer voor onze zonden zijn
Jesaja 53:5; vervuld in Romeinen 5:6-8
 
De Messias zal ter dood worden gebracht door kruisiging, met doorboorde
handen en voeten (in de tijd van Psalmen werd deze executiemethode nog
nergens toegepast)

Psalm 22:16; vervuld in Johannes 19:28
 
De Messias zal als een dief worden gekruisigd
Psalm 22:16, Zacharia 12:10, Jesaja 53:5, 12; vervuld in Lukas 23:33,
Johannes 20:25, Mattheüs 27:38, Markus 5:27, 28
 
De Messias zal door handen en voeten doorboord worden
Zacharia 12:10, Psalm 22:16; vervuld in Johannes 20:25-27
 
De Messias zal niet geloofd worden
Jesaja 53:1; vervuld in Johannes 12:37-38
 
De Messias zal azijn worden gegeven tegen Zijn dorst
Psalm 69:21; vervuld in Johannes 19:28-29
 
De schapen van de Herder (de Messias) zullen worden verstrooid
Zacharia 13:7; vervuld in Mattheüs 26:31
 
De Messias zal ter dood worden gebracht zonder dat Hij een bot zal breken
Exodus 12:46, Psalm 34:21; vervuld in Johannes 19:33-36
 
Soldaten zullen dobbelen om Zijn kleding
Psalm 22:17-18; vervuld in Mattheüs 27:35-36
 
De zijde van de Messias zal worden doorstoken
Zacharia 12:10; vervuld in Johannes 19:34
 
De Messias zal bidden voor degenen die Hem vervolgen
Psalm 109:4, Jesaja 53:12; vervuld in Lucas 23:34
 
De Gezalfde zal worden verlaten door de HEER
Psalm 22:1; vervuld in Mattheüs 27:46
 
Zijn Geest zal de Messias toevertrouwen aan de HEER
Psalm 31:5; vervuld in Lukas 23:46
 
Bij Zijn sterven zal er duisternis over het land zijn
Amos 8:9; vervuld in Mattheüs 27:45
 
De Messias zal worden bijgezet / begraven bij de rijken
Jesaja 53:9; vervuld in Mattheüs 27:57-60
 
De Messias zal opstaan uit de dood
Jesaja 53:9-10, Psalm 2:7, 16:10; vervuld in Mattheüs 28:1-20,
Markus 16:6-7, Handelingen 2:23-36,13,33-37, 1 Corinthe 11:4-6
 
De Messias zal Zijn volgelingen de Heilige Geest sturen
Jesaja 44:3, Joël 2:28; vervuld in Johannes 20:22, Handelingen 2:16-17
 
De Messias zal een nieuw verbond oprichten
Jesaja 55:3-4, Jeremia 31:31; vervuld in Mattheüs 26:28, Lukas 22:20, Hebreeën 8:6-10
 
De Messias zal ten hemel opvaren als zijnde de rechterhand van de HEER
Psalm 110:1; vervuld in Markus 16:19; 1 Corinthe 15:4; Efeze 4:8
 
 De heidenen (niet-joden) zullen de Messias zoeken
Jesaja 9:2, Jesaja 11:10, Jesaja 65:1; vervuld in Romeinen 11:25,  Mattheüs 4:16

[1] Dr. Peter Stoner, Science Speaks

In zijn publicatie, Science Speaks[1] toont wiskundige Dr. Peter Stoner aan dat zelfs bij de kansberekening van een kleine 8 profetieën, 'er maar een kans van één op 100,000,000,000,000,000 is dat één enkel persoon dit zal kunnen vervullen'. Dus nogmaals: laat staan de vervulling van meer dan 365 profetieën.

Het antwoord op de vraag aan het begin van dit artikel is dus een duidelijk ja:

Jezus van Nazareth is de beloofde Messias voor de wereld en haar zonde.

Hij is dé door God gezonden Verlosser. Zoals de HEER de wereld beloofd heeft is Hij voor ons als mens op aarde gekomen, is Hij in het diepst vernederd, bespot, gemarteld en uiteindelijk gestorven aan het kruis. Na drie dagen door de kracht van de HEER opgestaan uit de dood. Hij heeft de dood overwonnen!

Dit zodat er voor ons, zondige mensen, een eeuwige brug is tussen ons en onze Vader, zoals wij in Lukas kunnen lezen:

'Jezus zeide tot hen; Dit zijn de woorden, die Ik
tot jullie sprak, als Ik nog met jullie was, namelijk
dat het alles vervuld moest worden, wat van Mij
geschreven is in de Wet van Mozes, en de Profeten,
en Psalmen. Toen opende Hij hun verstand,
opdat zij de Schriften verstonden. En zeide tot hen:
Alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus
lijden, en van de doden opstaan ten derden dage.
En in Zijn Naam gepredikt worden bekering en
vergeving der zonden, onder alle volken, beginnende
van Jeruzalem. En gij zijt getuigen van deze dingen.'

Lukas 24: 44-48

Ons leven eindigt niet met de dood. Ons lichamelijke aardse leven mag dan wel eindigen, maar de dood heeft enkel het voorlaatste woord, zeker niet het laatste woord! Het laatste woord is de overwinning op de dood door Jezus, de Zoon van God.

Hoe kom ik tot Hem?
Door Hem te aanvaarden als jouw brug over de kloof tussen jou en onze Vader YHWH. Getuig en spreek uit met je mond dat Jezus de Messias, jouw Verlosser is. Geloof met je hart dat YHWH, Yeshua heeft doen opstaan uit de dood. Dat Jezus door deze opstanding de overwinning op de dood heeft behaald en dat door Zijn offer jij vrijgekocht bent van Zonde !
 

Belijdt, geloof en wordt gered!
Romeinen 10:9

bottom of page