top of page

Jood en Arabier samen in de naam van Jezus
hoe de Messias alles overstijgt

'Wat Ik U vraag, is niet alleen voor hen. Het is ook voor de mensen die door hen in Mij zullen gaan geloven. Ik vraag U, Vader, of zij net zo één mogen zijn als U en Ik. U bent in Mij en Ik ben in U. Laat hen ook zo in Ons zijn. Dan zal de wereld geloven dat U Mij gestuurd hebt. Ik heb hun dezelfde eer gegeven als U Mij gegeven hebt, om hen zo één te laten zijn als U en Ik. Doordat Ik in hen ben en U in Mij bent, zullen zij een volmaakte eenheid zijn. Dan zal de wereld erkennen dat U Mij gestuurd hebt en dat U net zoveel van hen houdt als van Mij.' - Johannes 17:20-23

De meeste boekenwinkels in Jeruzalem bieden voor toeristen wel één of meerdere, veelal Engelse, boeken aan over het 'Joods-Arabisch conflict' en zijn ontstaan. Recente ontwikkelingen voegen hier helaas sneller hoofdstukken aan toe dan gelezen kan worden.

Ondanks toegenomen spanningen de laatste jaren, die bijvoorbeeld kwamen na bijvoorbeeld de moord op de familie Fogel in 2011, in datzelfde jaar de raketaanval op een Israëlische schoolbus of in 2014 de ontvoering en moord op 3 joodse studenten, komen desondanks meer en meer messiasbelijdende Joden en christelijke Arabieren samen om stil te staan bij het werk van Jezus Christus.

Dit getuigt van een hoop en eenheid die verder gaat dan de etnische en culturele verschillen omdat:

'Al wonen wij hier op aarde, wij burgers zijn van een stad in de hemel, vanwaar wij ook onze Verlosser verwachten, de Here Jezus Christus.' - Filippenzen 3:20

Het is een gevolg van het geloof waarin iemands loyaliteit, liefde en verbinding in de eerste plaats wordt gevonden in de Messias Heer Jezus. Het was dan ook in deze geest dat Paulus kon zeggen dat:

'Als iemand op zijn afstamming en inspanning kon vertrouwen, was ik het wel. En als anderen dus denken op hun Joodse afstamming en eigen inspanning te kunnen vertrouwen, dan kan ik dat nog veel meer! Volgens voorschrift werd ik op de achtste dag besneden; ik ben een rasechte Jood uit de stam van Benjamin, een echte Hebreeër. Wat het naleven van de Joodse wetten betreft, behoorde ik tot de Farizeeërs. Ik was zo fanatiek, dat ik de christenen probeerde uit te roeien. Ik week zelf op geen enkel punt van de wetten af en er was in dat opzicht dan ook niets op mij aan te merken. Maar al deze dingen, waar ik vroeger zoveel waarde aan hechtte, zijn voor mij waardeloos geworden omdat ze mij afhielden van Christus. Echt, ik beschouw zelfs alles als waardeloos, omdat niets meer waarde heeft dan het kennen van Christus Jezus. Ik heb alles als vuilnis weggegooid om Christus te kunnen ontvangen en één met Hem te zijn.' - Filippenzen 3:4-8

De nederigheid die het mogelijk maakt om tot schuldsbesef te komen en ons af te keren van de zonde komt van de erkenning van onze eigen zondigheid, een erkenning voor de prijs die God daarvoor heeft betaald door verlossing en dat de kracht van Jezus’ opstanding in ons doorwerkt zodat wij een nieuwe creatie in Jezus mogen zijn.

Dat wij, dood door onze zonden en zonder hoop in deze wereld, niet door eigen goede daden of regels maar alleen door Gods genade gered kunnen worden.

Diezelfde nederigheid geeft ons de mogelijkheid om vrij te zijn van verbintenissen buiten Jezus Christus om. Het stelt ons ook in staat om elke broeder en zuster in de gemeente van Jezus te accepteren als iemand die even geliefd is door onze Hemelse Vader, even verlost is door het bloed van Jezus en evenveel recht heeft op de erfenis in de hemel, aan ons beloofd door het werk van de Messias.

En hieruit is een liefde geboren voor alle mensen. Het vermogen om ook de haatdragende en vloekende mensen lief te hebben, omdat ook wij zondaren waren, gevangen in onze eigen strijd en onzekerheden, verblind door haat en vooroordelen, afgunst en egoïsme. Maar nu absoluut zeker mogen weten dat hoewel wij nog steeds zondigen wij door de genade zijn vrij gezet van de dood en dat diezelfde genade exact hetzelfde kan doen voor ieder ander mens!

Hoe groot is dan de kracht van ware eenheid, mogelijk gemaakt in de Geest van absolute waarheid. En hoe groot is de getuigenis van liefde dat uit vijanden ware broeders en zusters kan maken. Mogen wij één zijn, Heer!

In dat verband is het werkelijk schitterend te lezen dat ieder jaar duizenden arabische christenen en messiasbelijdende joden in Jeruzalem samenkomen bij de zogeheten 'Graftuin'.

Dit is de tuin waarvan vele christenen geloven dat het graf van Jozef van Arimenthea gelegen is en waar Jezus begraven werd. Of dit echt zo is heb ik mijn twijfels over maar voor mij was het belangrijkste dat hier igetoond word waar het om draait: dat door de Heer en Messias Jezus broederschap en vrede absoluut mogelijk is!

Zo komen hier jaarlijks honderden arabische en joodse volgers van Jezus bijeen om stil te staan bij het lijden, sterven en de glorieuze opstanding van de Messias.

Het is op deze inspirerende plek dat Joden en Arabieren dwars door alle politieke en geweldadige gebeurtenissen elkaar de hand reiken en samenkwamen onder de naam van Jezus.

"Dit is de plaats waarvan wij voelen en geloven dat het het meest belangrijk is om samen te komen met iedereen uit .... het Heilige Land, zowel Jood als Arabier" aldus de palestijns-arabische pastoor Munir Kakish. "Het is één van de beste  manieren om mensen bij elkaar te brengen, de opgestane Heer brengt ons samen".

De dienst is voornamelijk in het arabisch, met vertalingen naar het hebreeuws en engels. De  arabische christenen komen de laatste malen voornamelijk uit Jeruzalem, Bethlehem, Ramallah, terwijl de joodse gelovigen voornamelijk uit eveneens Jeruzalem en het nabij Tel-Aviv gelegeven Rehovot komen. Van beide kanten is van vijandschap geen enkele sprake. Ze lachen, wisselen handdrukken, delen dezelfde banken en zingen dezelfde liederen. De joodse en arabische gelovigen geven eensgezind aan dat door deze eenheid zij willen demonstreren dat in Jezus de Messias vrede tussen Joden en Arabieren mogelijk is.

Het is de macht van een leeg graf, het lege graf van de opgestane Heer en Heiland die gelovigen van alle volken en natieën bijeen brengt.

Uiterst links Munir Kakish

Graftuin

bottom of page