top of page

Hamas in de Bijbel
 

Hamas is waarschijnlijk bekend bij iedereen die met regelmaat het nieuws in en rond Israël volgt. Van alle anti-semitische organisaties is de Hamas één van de meest gewelddadige. Wat veel mensen echter niet weten is dat het Hebreeuwse woord Hamas letterlijk 'geweld' en 'valse getuigenis' betekent. Wat het nog interessanter maakt is dat het woord Hamas in de Bijbel enkel gebruikt wordt wanneer het gaat om geweld tegen het Joodse volk. Het Arabische leenwoord van het Hebreeuwse woord Hamas betekent moed of moedig zijn, waardoor het veilig lijkt te stellen dat het de betekenis van het Arabisch leenwoord moet zijn geweest waarom de groepering Hamas voor deze naam gekozen heeft.

Als je in een Hebreeuwse uitgave van de Bijbel gaat lezen en je je met name door de 12 profeten (Hosea tot Maleachi) heen leest is het verbazend te zien hoe vaak je tegen het woord hamas aanloopt. Wat de Bijbel zegt over het lot van diegene die hamas / geweld plegen tegenover het volk van Israël geeft weinig vreugde en daarom zou ik persoonlijk ook geenszins in de schoenen van een Hamas-terrorist willen staan.

Voor we verder gaan, willen wij met nadruk aangeven hoe buitengewoon belangrijk het is om te bidden voor hen opdat ze bevrijd mogen worden van de demonische geest van de Islam die hen tot zulke vreselijke geweldadigheden / hamas tegenover het volk van Israël, christenen en andere medemensen aanzet.

De eerste plek dat het woord hamas in de Bijbel voorkomt is gelijk al in Genesis 6:11 en 13:
11 'Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht en de aarde was vol met geweld / hamas.'

13 'Daarom zei God tegen Noach: Het einde van alle vlees is voor Mijn aangezicht gekomen, want de aarde is door hen vervuld met geweld / hamas; en zie, Ik ga hen met de aarde te gronde richten.'


Hier aan het begin van het eerste boek van de Bijbel, maakt de HEER het heel duidelijk dat het lot van degene die geweld / hamas hanteert de dood betekent. Het was Hamas dat de zondvloed van de HEER op aarde bracht.

Sommige mensen geloven dat met de beschermende cherub in Ezechiel 28:16 de tegenstander, oftewel Lucifer, wordt bedoeld:
'Door de overvloed van uw handel vulde men uw midden met geweld / Hamas, en ging u zondigen. Daarom verbande Ik u van de berg van God, en deed Ik u verdwijnen, beschermende cherub, uit het midden van de vurige stenen.'

Als deze interpretatie correct is, dan was het geweld / hamas dat ervoor zorgde dat de HEER hem verbande van de berg van de HEER.

Het woord Hamas komt ook voor in de Psalmen. De Psalmisten smeken om genade en bevrijding uit de handen van mannen van de Hamas. De vijanden van Gods volk worden in Psalmen omschreven als 'mensen die hamas / wreedheid briessen' (Psalm 27:12). De woningen van Hamas worden 'de donkere plekken van de aarde genoemd' (Psalm 74:20).

Psalm 11:5 geeft ons aan dat:
'De HEER beproeft de rechtvaardige, maar Zijn ziel haat de goddeloze en wie geweld / hamas liefheeft.'

Hamas' machtsvertoon in een moskee in Gaza

Twee passages uit de Bijbel die zouden moeten gelden als waarschuwing aan de tegenwoordige Hamas-terroristen zijn Obadja 10 en Joël 3:19. Deze verzen spreken specifiek over het geweld / hamas begaan door Edom, een andere naam voor Esau de voorvader van de Arabieren, op Jacob en Juda, voorvaderen van het Joodse volk.

Afgaande op wat Obadje zegt zal 'vanwege het geweld tegen uw broeder Jakob schaamte u bedekken en zult u voor eeuwig uitgeroeid worden'.

Joël zegt dat 'Edom zal worden tot een woeste wildernis vanwege het geweld tegen de Judeeërs: in hun land hebben zij onschuldig bloed vergoten'.

Propaganda video Hamas

Dit zijn geen fijne vooruitzichten en het is goed te onthouden dat de HEERE een genadig God is. Dat wil zeggen dat op het moment dat mensen oprecht berouw tonen en om vergeving vragen zij door, het meeste heilige bloed ooit gevloeid, het bloed van de Messias Jezus vergeving kunnen en zullen ontvangen voor de troon van Zijn Vader, de God van Abraham, Izaäk en Israël.

Toen Jezus werd gevraagd naar de omstandigheden bij Zijn terugkomst, aan het einde der dagen, gaf Jezus een erg interessant en profetisch antwoord. Hij vergeleek die periode onmiddellijk met die van de ‘dagen van Noach’ en verwees naar Genesis 6:1-13.

Jezus wees daarmee expliciet naar de terroristengroepering die later haatdragend actief zou zijn tegen Israël, Jezus wist dat Hij de naam prijsgaf van de groep die zich in zou zetten voor een beoogde vernietiging van Israël en een van de oorzaken zouden zijn voor ‘Jacobs diepe nood’.

Hamas is een geweldadige groepering dat naast al het geweld en vervolging valse getuigenissen aflegt tegen het Joodse volk en christenen in het midden-oosten en daarbij de media gebruikt om zijn haatdragende boodschap de Arabische wereld in te pompen.

Echter: onze gebeden voor Israëls bevrijding en verlossing van geweld / hamas zullen door de HEERE gehoord worden. Jesaja’s omschrijving van het Messiaanse Koninkrijk bevat namenlijk ook deze belofte: Er zal niet meer gehoord worden van geweld / hamas in uw land, van verwoesting of rampen binnen uw grenzen, maar uw muren zult u noemen Heil, en uw poorten Lof.

Moge de HEER der Heerscharen spoedig Zijn geliefde Israël bevrijden van het hamas van Hamas!

bottom of page