top of page

De unieke boodschap van Jezus
de liefde van God

Jezus Christus is de Zoon, de enige Zoon van van de HEER, de Eerste in de schepping, die door de Schepper naar ons werd gezonden in Zijn liefde voor ons:

'Toen de juiste tijd gekomen was, de tijd die God daarvoor had bepaald, stuurde
God Zijn Zoon, Die als mens uit een Joodse moeder werd geboren en aan de
Joodse wet onderworpen was.'

Galaten 4:4

'In het begin was er het Woord, en het Woord was met God, en het Woord
was God. Hij was vanaf het begin met God; alle dingen zijn gemaakt door hem,
en zonder hem zou er niks gemaakt zijn wat gemaakt is. In hem is eeuwig
leven, en het leven is het licht voor de mens. Het licht schijnt in de duisternis,
en de duisternis heeft het niet in zijn macht kunnen krijgen. Het ware licht dat
ieder mens verlicht is op aarde gekomen. Hij was in deze wereld, en de wereld
was gemaakt door Hem, echter kende de wereld Hem niet. Hij kwam in zijn eigen
huis, onder Zijn eigen volk, maar zijn eigen mensen ontvingen Hem niet.

Maar aan iedereen die hem ontving, iedereen die geloofde in zijn naam, gaf hij het
recht om kinderen van God te worden, die opnieuw werden geboren, niet door bloed,
noch de wil van het vlees, noch de wil van de mens, maar door de wil van God.
En het Woord werd vlees en woonde tussen ons, vol van vergevende liefde, genade
en waarheid. We zagen Zijn glorie, Glorie als de enige Zoon van de hemelse Vader.'

Johannes 1:1-14

'In Zijn leven op aarde, leerde Jezus ons de waarheid achter de Joodse wet:
Denk niet dat Ik ben gekomen om de wetten van Mozes en de woorden van de
profeten opzij te schuiven. Ik ben juist gekomen om er de volle betekenis aan
te geven.'

Mattheüs 5:17

Jezus leerde ons de volledige waarheid over de mens en de plaats die de mens inneemt in de schepping. De moraal van Jezus was niet een set van willekeurige wetten om ons mensen af te houden van vreugde in het leven. Verre van dat en juist het tegenovergestelde. Jezus’ leringen onthullen en leren ons wie wij als mens zijn, en door het accepteren van deze waarheid kunnen wij werkelijk vrij en gerechtvaardigd, door Jezus, tot onze Vader komen. Dat is waarom Jezus ons aanmoedigde en verkondigde:

'Dan zult u de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrij maken.'
Johannes 8:32

Naastenliefde
Jezus leert ons dat het eigen belang er niet toe doet, het beste zou zijn het eigen ik (het ego) weg te cijferen. Nederig, zachtmoedig, interesse en liefde naar de ander zijn juist de dingen die van waarde zijn, die er daadwerkelijk toe doen. Jezus toonde ons de ware betekenis en bedoeling van Gods woord, namelijk dat het voor ons een leidraad is naar de waarheid over ons, ons leven en onze betekenis. Jezus relateerde het leven zodoende terug naar zijn ware en originele bedoeling: boven alles liefde voor God en liefde voor je naaste, evenveel als voor jezelf.

Dat is waarom respectievelijk Johannes en Paulus schrijven:

'Wij hebben de liefde van God leren kennen; daarom vertrouwen wij op die liefde,
die God voor ons heeft. God is liefde. Wie blijft liefhebben, blijft één met God.'

1 Johannes 4:16

'Maar één ding blijven we elkaar schuldig en dat is de liefde. Wie zijn medemens
liefheeft, voldoet daarmee aan de wetten van God.
'

Romeinen 13:8

Het is een pijnlijke misvatting, ja zelfs tragedie, dat vele niet-christenen het geloof in Jezus als een vorm van slavernij zien, en niet als een vrijheid in de waarheid van de Messias. Misschien zien ze Hem als een boze rechter en wraker van zonden, maar het tegendeel is juist waar:

'God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen,
maar om haar van de ondergang te redden.'

Johannes 3:17

'Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om haar te redden.'
Johannes 12:47

Jezus zocht juist toenadering met de zondaars, ondanks de afschuw van de “goede rechtvaardige” geleerden van Zijn tijd. Een mooi voorbeeld hiervan kunnen we lezen in Mattheüs:

'Later gingen Jezus en Zijn discipelen bij Mattheüs thuis eten. Er waren ook
verscheidene tolontvangers te gast en andere mannen met een slechte naam.
De Farizeeërs zagen dat. 'Waarom gaat uw meester met dat soort mensen om?'
vroegen zij aan Zijn discipelen. 'Omdat gezonde mensen geen dokter nodig hebben,
maar zieke wel!' antwoordde Jezus. "Ga weg. Houd voortaan rekening met wat de
profeet Hosea heeft gezegd: 'God wil uw offers en geschenken niet! Waar het Hem
om gaat, is dat u met andere mensen meeleeft. Ik ben naar de aarde gekomen om
slechte mensen bij God terug te brengen en niet om Mij bezig te houden met mensen
die het zo goed met zichzelf hebben getroffen.'

Mattheüs 9:10-13

Een van de meest ontroerende gelijkenissen die Jezus ons geeft is die van de verloren zoon, welke God als een liefhebbende vader laat zien, die zijn weggelopen zoon hartstochtelijk en vol met liefde weer in zijn armen nam, nadat die zijn deel van de erfenis erdoor had gejaagd (Lukas 15:11-32).

Ondanks dat het waar is dat degene die volharden in hun zonde uiteindelijk de eeuwige dood zullen ontmoeten, reikt Jezus onvoorwaardelijk de hand aan degene die hun zonden beleiden en Hem zoeken. Hij zal hen helpen en hen vrijspreken voor de Vader.

Jezus veroordeelt de zonden, niet de zondaars zelf. Zijn handreiking, Zijn roep is een uitnodiging voor verzoening met Gods en het ontvangen van Zijn liefde. Jezus zelf werd een perfect voorbeeld van Gods overwelmende genade door de straf op zich te nemen van de zonden van ons en Hij werd het perfecte voorbeeld van wat Hij ons in Zijn leven probeerde te leren door aan het kruis voor ons en onze zonden te sterven.

Hij cijferde zichzelf volledig weg, nam een menselijke vorm aan, stelde zich kwetsbaar op en stierf eenzaam, miskend, bespot en gemarteld voor ons aan het kruis. Om ons naar Hem te kunnen nemen en om één met ons te worden, om Zijn eigen leven weg te cijferen en om Zijn leven en Zijn overwinning op de dood aan ons te geven.

Kan God zichzelf nog nederiger opstellen dan Hij voor ons gedaan heeft in zijn verlangen ons tot Hem te doen komen, om zichzelf open en kwetsbaar op te stellen voor ons, Zijn eigen creatie? Kan het met nog meer liefde?

In alle eerlijkheid is het zo dat Hij zo ver is gegaan als maar mogelijk is. In zekere zin heeft Hij zelfs veel te veel voor ons gedaan! Heeft God, in Jezus Christus, niet misschien teveel toenadering tot ons gezocht en werd Hij:
een struikelblok voor Joden en dwaasheid voor de heidenen ?
1 Corinthiërs 1:23

Precies omdat Hij God zijn Vader noemde, omdat Hij zich zo open en kwetsbaar opstelde en openbaarde als Zichzelf, mensen zich niet van het gevoel konden afmaken dat 'het teveel toenadering, teveel nederigheid en teveel opoffering was'? Dat wij mensen niet konden en kunnen bevatten hoe open, eerlijk en liefdevol onze Vader zich durft op te stellen naar ons mensen en zo begaan is met ons lot?

Dat daarom al snel de ontkennende protesten begonnen, wat zich eerst voornamelijk manifesteerde in Synagogen en later tot uiting kwam in andere religies als de Islam. Zij konden en kunnen eenvoudigweg niet accepteren dat God zichzelf zo menselijk, open en eerlijk durft op te stellen. "Het is niet gepast om zo te spreken over God op deze manier" protesteren zij.

Maar als het toch waar zou zijn? Als God zichzelf inderdaad zo open en kwetsbaar voor ons heeft opgesteld? Geeft dat niet aan hoe ongelofelijk Hij met ons begaan is? Hoe immens diep Hij zich ons lot aantrekt? Wat een niet te bevatten vreugde en dankbaarheid moet dat dan toch bij ons mensen teweeg brengen!

Wat een liefde en dankbaarheid zal je als mens dan krijgen voor onze Vader, onze Here en met elke stap die je zet, elke ademhaling die je neemt zou je Hem wel willen prijzen voor Zijn genade, Zijn barmhartigheid, Zijn liefde en bovenal Zijn offer voor ons en onze zonden!

God heeft zich geopenbaard in de persoon Jezus Christus, wiens complete leven, maar in het bijzonder Zijn leer, Zijn passie en Zijn dood het ultieme voorbeeld zijn van opoffering, en vergevingsgezindheid. Het ultieme voorbeeld van wat God ons, door Zijn hele woord heen, duidelijk probeert te maken:

'God heeft ons laten zien hoe groot Zijn liefde voor ons is, door Zijn enige Zoon
naar deze slechte wereld te sturen. Door Hem wilde God ons nieuw leven geven.
De liefde waarover het hier gaat, is niet onze liefde voor God, maar Zijn liefde
voor ons. Daarom stuurde Hij Zijn Zoon, Die de straf voor onze zonden op Zich
heeft genomen om de verhouding tussen God en ons weer goed te maken.'

1 Johannes 4:9-10
 

bottom of page