top of page

De Heilige Geest
Roeach Hakodesj

 

 

 

De Heilige Geest is de Geest van God. De naam vind zijn oorsprong in het Hebreeuwse Roeach Hakodesj (Roeach betekent adem, wind of geest en Hakodesj wil zoveel zeggen als 'het Heiligdom'/'het Heilige') en het is een aanduiding voor God of voor Goddelijke inspiratie.


De Heilige Geest openbaart zich in de wedergeboren volgelingen van Jezus Christus. Hij is de geestelijk plaatsvervanger van Jezus hier op aarde, nadat Jezus zelf uit de dood is opgestaan en opgevaren is naar de hemel.

De Heilige Geest is geen vage afschaduwing van Jezus, evenmin een tastbare kracht. Hij is een onderdeel van de HEER, de Schepper. Het is aan een niet-gelovige praktisch onmogelijk uit te leggen wat Hij bewerkstelligd en hoe Hij werkt door volgelingen van Jezus heen. Wanneer je zelf Gods Geest ervaart weet je hoe Zijn Geest werkt, Hij geeft je op een onvatbare manier zekerheid, onderricht, vrijmoedigheid, blijdschap en rust. Maar hoe dat nu uit te leggen? Hoe iets uit te leggen wat niet van deze wereld is? Iets wat niet bedoeld is om tastbaar te zijn voor deze wereld?

 Jezus legde het als volgt uit aan Zijn discipelen:
'Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn:
de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent
hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Ik laat jullie
niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug.'

Johannes 14:16-18

De Geest leert je het onderscheid te maken tussen wat goed en wat fout is. Hij geeft je inzicht in je eigen zonden en Hij doet je beseffen dat er zonder Jezus geen weg naar de hemel is. Dat er buiten Jezus geen enkele rechtvaardiging is dat wij met onze zonden maar in de buurt kunnen komen van God de Vader. En de Heilige Geest is het die jou vrijmoedig maakt om openlijk, en in blijdschap en zonder schaamte, over Jezus te kunnen getuigen.

Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: 'Ik heb alle macht in hemel en op aarde gekregen.
Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn discipelen te maken. Doop hen in de naam  van
de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd.
En vergeet dit niet: Ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd.'

Mattheüs 28:18-20

 

God is Vader, Zoon en Heilige Geest. En toch is Hij 1, Hij is echat (het hebreeuwse woord voor één). Ter verduidelijking: je kunt het misschien enigzins vergelijken met de zon. Hij is werkelijk fysiek aanmwezig, te zien voor iedereen: groot en rond, met andere woorden: de bron van het leven op aarde. Daarnaast geeft deze bron licht en warmte af. In dit vergelijk kun je het zien als de bron / zon = God de Vader, het licht = Jezus de Zoon en de warmte = de Heilige Geest.

Wanneer iemand wedergeboren wordt door het geloven in Jezus als de Messias, zal God door Zijn Geest, de Heilige Geest, in hem of haar komen wonen.

'Maar allen die Hem wel aanvaard hebben, heeft Hij het recht gegeven kinderen van God
te worden. Door geloof in Zijn naam worden zij opnieuw geboren, natuurlijk niet als mens,
maar geestelijk uit God.'

Johannes 1:12-13

Zoals Jezus het zelf zegt is het zelfs een bittere noodzaak om wederomgeboren te worden:

'Toch is het zoals Ik zeg. Als iemand na zijn natuurlijke geboorte niet ook geestelijk
geboren wordt, kan hij onmogelijk in het Koninkrijk van God komen. Uit mensen
komt menselijk leven voort, maar uit de Geest van God komt geestelijk leven voort.'

Johannes 3:5-6

'De Heilige Geest heeft kennis over God die wij alleen via de Heilige Geest te weten
kunnen komen: Zoals alleen de geest van een mens weet wat in een mens omgaat,
weet ook alleen de Geest van God wat er in God is.'

1 Corinthiërs 2:11

Een belangrijke taak van de Heilige Geest is dat Hij getuigt over Jezus Christus. Hij getuigt, onderwijst en geeft inzicht over de waarheid van Jezus de Messias:

'Als Ik bij de Vader ben, zal Ik mijn Plaatsvervanger sturen. Dat is de Heilige Geest,
de bron van alle waarheid. Hij komt uit de Vader en zal u alles over Mij vertellen.'

Johannes 15:26

'Maar als de Heilige Geest komt, zal Hij u de weg wijzen naar de volledige waarheid.
Wat Hij u zal zeggen, heeft Hij niet uit Zichzelf, maar Hij geeft door wat Hij hoort.
Hij zal vertellen wat er in de toekomst gaat gebeuren. Door u te vertellen wat Hij
van Mij hoort, zal Hij Mij grootmaken.'

Johannes 16:14

Dat wordt door Paulus in zijn brief aan de Corinthiërs nog verder verduidelijkt:
'Wat niemand heeft gezien, niemand heeft gehoord en wat niemand ooit bedacht,
dat heeft God allemaal klaar voor hen, die Hem liefhebben.


God heeft het ons door de Geest duidelijk gemaakt. Want voor de Geest is
niets verborgen, zelfs het diepste wezen van God niet. Zoals alleen de geest
van een mens weet wat in een mens omgaat, weet ook alleen de Geest van God
wat er in God is.

En wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest van God
om zo te weten wat God onsin genade gegeven heeft. Daarover spreken wij dan
ook niet met menselijke welsprekendheid, maar met woorden die de Geest ons ingeeft.

Wij gebruiken dus de woorden van de Geest om de gedachten van de Geest over te
brengen. Maar iemand die niet gelovig is (de natuurlijke mens) heeft geen oog voor
wat de Geest van God doet. Voor hem is dat allemaal onzin. Hij begrijpt er niets van,
omdat het alleen geestelijk te doorzien is.'

1 Corinthiërs 2:9-14

De Heilige Geest onthult Gods wil en Gods waarheid, met als doel Zijn karakter in toenemende mate door het leven van een gelovige heen te laten schijnen. En wel op zo'n manier dat duidelijk blijkt dat we dat onmogelijk zelf kunnen doen:

'De Heilige Geest geeft het karakter van een wedergeboren christen liefde,
blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing.'

Galaten 5:22

In plaats van proberen liefdevol en geduldig te zijn, vraagt God ons om volledig op Hem te vertrouwen teneinde Hij zelf deze kwaliteiten en eigenschappen in ons leven kan geven. Ons volledig, in vertrouwen, open te stellen voor Hem, onze Schepper die zoveel liefde voor ons heeft. Daarom wordt (ondermeer in Galaten 5:25 en Efeze 5:18) ons gezegd ons te laten leiden door zijn Heilige Geest.

De Heilige Geest heeft ook een belangrijke taak ten opzichte van niet-gelovigen. Hij is het die de harten van ons mensen overtuigt van eigen begane zonden, dat wij Gods vergeving nodig hebben en dat dit alleen te vinden is door het offer van Jezus. Dat Hij voor onze plaats gestorven is, voor onze zonden en voor het oordeel dat anders ieder mens had getroffen. Dit oordeel dat nu voorbijgaat aan iedereen die zijn vertrouwen op Jezus Christus stelt.

De Heilige Geest klopt op onze harten en vraagt ons elke keer weer, met een liefdevol geduld, ons te bezinnen, onze zonden te belijden en ons te keren naar God onze Vader voor vergeving van onze fouten en een nieuw leven met Hem te beginnen. Een leven die dan eeuwigdurend en vol van Zijn liefde zal zijn.

bottom of page